Δικαιολογητικά υποψηφιότητας

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση υποψηφιότητάς σας στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση από την ιστοσελίδα του Προγράμματος.
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.
 3. Έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
 4. Αντίγραφα των πρωτότυπων τίτλων σπουδών.
 5. Aναλυτική βαθμολογία μαθημάτων σε περίπτωση που είστε τελειόφοιτος/η, καθώς επίσης να αναφέρετε και την αναμενόμενη ημερομηνία αποφοίτησής σας. Μπορείτε να προσθέσετε στα δικαιολογητικά σας οτιδήποτε χαρακτηρίζει και ενισχύει περαιτέρω την ακαδημαϊκή σας δραστηριότητα, όπως περίληψη διπλωματικής εργασίας, δημοσιευμένα άρθρα κ.λπ.
 6. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, για υποψηφίους που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής.
 7. Γλωσσομάθεια: Η γνώση της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2 κρίνεται απαραίτητη στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων όταν είναι πιστοποιημένη από επίσημο φορέα, όπως προκύπτει από την κατοχή ενός από τα εξής πτυχία: Lower Cambridge ή Michigan, IELTS, TOEFL, CEFR, TOEIC ή Πτυχίο από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο.
 8. Ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα που συμπεριλαμβάνει αναφορές σε: Δημοσιεύσεις, διακρίσεις (π.χ. υποτροφίες), ξένες γλώσσες (με επίπεδο γνώσης, έτος κτήσης πτυχίου, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα), επαγγελματική εμπειρία (εάν υπάρχει) κ.λπ.

Δεκτοί υποψήφιοι

Η εισαγωγή στο ΠΜΣ γίνεται κατόπιν εισήγησης από ειδική επιτροπή επιλογής, η οποία αξιολογεί την αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Στο ΠΜΣ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιούχοι μηχανικοί καθώς και πτυχιούχοι θετικών επιστημών συναφούς γνωστικού αντικειμένου Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου μεγαλύτερος ή ίσος του 6,0.
 • Bαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.
 • Η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών (προπτυχιακό επίπεδο).
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον Β2).
 • Η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου συνεκτιμάται.
 • Αξιολόγηση κατά την προσωπική συνέντευξη.
 • Το βιογραφικό του υποψηφίου.

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Τι λένε οι φοιτητές μας