Δικαιολογητικά υποψηφιότητας

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση υποψηφιότητάς σας στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφιότητας (doc-GR).
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.
  • 2 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
  • Αντίγραφα των πρωτότυπων τίτλων σπουδών.
  • Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων σε περίπτωση που είστε τελειόφοιτος/η, καθώς επίσης να αναφέρετε και την αναμενόμενη ημερομηνία αποφοίτησής σας. Μπορείτε να προσθέσετε στα δικαιολογητικά σας οτιδήποτε χαρακτηρίζει και ενισχύει περαιτέρω την ακαδημαϊκή σας δραστηριότητα, όπως περίληψη διπλωματικής εργασίας, δημοσιευμένα άρθρα κ.λπ.
  • Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, για υποψηφίους που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής.
  • Γλωσσομάθεια: Η γνώση της αγγλικής γλώσσας συνεκτιμάται στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων όταν είναι πιστοποιημένη από επίσημο φορέα, όπως προκύπτει από την κατοχή ενός από τα εξής πτυχία: Lower Cambridge ή Michigan, IELTS, TOEFL, CEFR, TOEIC ή Πτυχίο από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο. Εάν δεν έχετε κάποιο από τα παραπάνω πτυχία γλωσσομάθειας, μπορείτε να ζητήσετε μια αξιολόγηση του επιπέδου σας στην αγγλική γλώσσα από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Ιδρύματός μας.
  • Ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα που συμπεριλαμβάνει αναφορές σε: Δημοσιεύσεις, διακρίσεις (π.χ. υποτροφίες), ξένες γλώσσες (με επίπεδο γνώσης, έτος κτήσης πτυχίου, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα), επαγγελματική εμπειρία (εάν υπάρχει) κ.λπ.

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Τι λένε οι φοιτητές μας