Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος

ECTS: 6

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

 1. Το ανθρωπογενές περιβάλλον, ανθρωπογενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενεργειακός τομέας, παραγωγική διαδικασία, μεταφορές, κτίρια, το δομημένο περιβάλλον, αστικό περιβάλλον και κλίμα.
 2. Βιωσιμότητα ή αειφορία.
 3. Θερμικό ισοζύγιο κτιρίου, θερμική άνεση κτιρίου.
 4. Ενεργειακό κτίριο - Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων.
 5. Ενεργητικά Ηλιακά Συστήματα (ηλιακά συστήματα αέρος, ηλιακά συστήματα υγρού).
 6. Παθητικά Ηλιακά Συστήματα, υλικά παθητικών συστημάτων, θερμική μάζα, κατάλληλα προσανατολισμένα ανοίγματα, τοίχοι θερμικής αποθήκευσης, τοίχος νερού, τοίχος Trombe, οροφές θερμικής αποθήκευσης, μεταφορικός βρόχος ή αεροσυλλέκτης, θερμοκήπια ή ηλιακοί χώροι κ.λπ.
 7. Συστήματα προστασίας του κελύφους και θερμικής προστασίας του κτιρίου - παθητικά συστήματα δροσισμού/ψύξης.
 8. Χωροθέτηση και προσανατολισμός κτιρίου στο οικόπεδο.
 9. Εφαρμογή ενεργειακού σχεδιασμού σε υφιστάμενα κτίρια.
 10. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η εξάλειψη της σπατάλης.
 11. Ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης και κανόνες σχετικά με την επισήμανση και την οικολογική σχεδίαση προϊόντων, υπηρεσιών και υποδομών.
 12. Σχεδιασμός κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
 13. Ενεργειακή συμπεριφορά ενός κτιρίου και η χρήση τεχνικών βιοκλιματικού σχεδιασμού.
 14. Τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια.
 15. Εξειδικευμένες διατάξεις ανάκτησης απορριπτόμενης ενέργειας στα κτίρια.
 16. Ο σχεδιασμός των Η/Μ κτιριακών εγκαταστάσεων και η επιλογή του σχετικού εξοπλισμού (διατάξεων και συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού, παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και φωτισμού).

Μη Καταστροφικός Έλεγχος

Σκοπός

Ο έλεγχος της ακεραιότητας κατασκευών και υλικών χωρίς όμως να τη καταστρέψουν ούτε να επηρεάσουν τη λειτουργικότητά της βρίσκεται σε στενή σύνδεση με τις εξελίξεις στον τομέα των Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΜΚΕ). Πληροφορίες για τη δομική κατάσταση είναι σημαντικές για το σχεδιασμό και εκτέλεση συντήρησης και γενικά τη διαχείριση των κατασκευών. Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις μεθόδους των ΜΚΕ και να κατανοήσουν τη λειτουργία τους.

Οι ενότητες του μαθήματος αφορούν στα εξής: Μέθοδοι μη καταστρεπτικών ελέγχων. Οπτικές Μέθοδοι. Ραδιογραφικές μέθοδοι με χρήση ακτίνων Χ, ακτίνων γ και νετρονική ραδιογραφία. Μαγνητικές μέθοδοι, Ηλεκτρικές μέθοδοι, Υπέρηχοι, Θερμογραφία. Αξιολόγηση και σύγκριση μεθόδων μη καταστρεπτικού ελέγχου. Εφαρμογές. Επίδειξη και εξάσκηση σε εξοπλισμό κατάλληλο για ΜΚΕ.

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τη σημασία των ΜΚΕ.
 • Να γνωρίζουν την αρχή λειτουργίας και τις δυνατότητες της κάθε μεθόδου.
 • Να γνωρίζουν τη χρησιμότητα ή μη της κάθε μεθόδου ανάλογα με τη φύση του εξεταζόμενου αντικειμένου.
 • Να γνωρίζουν τις βασικές χρήσεις σύνθετου εργαστηριακού εξοπλισμού για τη διεξαγωγή μετρήσεων.
 • Να γνωρίζουν να χρησιμοποιούν ένα θερμογραφικό σύστημα.

Γενικές ικανότητες

 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη.
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Ομαδική εργασία.
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Οπτικές Μέθοδοι Οπτικός έλεγχος (Visual Inspection), Οπτικός έλεγχος με μικροσκόπιο, Πρακτική εξάσκηση με τη χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, Οπτικές μέθοδοι με Laser: Ολογραφία (Holography), Δυναμικός Έλεγχος Επιφανείας (Dynamic Surface-Inspection).
 • Έλεγχος με Διεισδυτικά Υγρά (Liquid Penetrant Flaw testing).
 • Μέθοδοι Ακουστικών Εκπομπών (Acoustic Emission, AE).
 • Μέθοδος Θερμικών Εκπομπών (Thermal Emission).
 • Ηλεκτρικές μέθοδοι, Ρεύματα Eddy, Μέθοδος Πτώσης Δυναμικού.
 • Μαγνητικές μέθοδοι, Έλεγχος Μαγνητικό Μελάνι/Σκόνη, Έλεγχος με Μαγνητικά σωματίδια, Μαγνητογραφία, Απώλεια Μαγνητικής Ροής (Magnetic flux leakage - MFL).
 • Μηχανικοί Έλεγχοι, Μέθοδος Ακουστικής Πρόσκρουσης, Μέθοδοι Μηχανικής Αντίστασης, Έλεγχοι Ταλαντώσεων.
 • Μέθοδοι Υπερήχων (Ultrasonic inspection), Τεχνικές Ανάκλασης, Τεχνικές Περίθλασης (Time of Flight Diffraction ultrasonics - TOFD), Συστοιχίες Φάσης Υπερήχων (Phased Array ultrasonics), Περιστρεφόμενα συστήματα (Internal Rotary Inspection System - IRIS), Πρακτική εξάσκηση στη χρήση συσκευής υπερήχων.
 • Ραδιογραφικές μέθοδοι: Ακτίνες Χ (X-rays) και Ακτίνες Γάμα, Ψηφιακή Τομογραφία, Υποατομικά Σωματίδια (νετρόνια, πρωτόνια) (Neutron Radiography). Επίδειξη της χρήσης ραδιογραφίας ακτίνων Χ.
 • Θερμογραφία. Πρακτική εξάσκηση στη χρήση θερμοκάμερας.

Βιβλιογραφία

 1. Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι, Θεόδωρος Ματίκας, Δημήτριος Αγγελής, Έκδοση: 1/2016, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο "Κάλλιπος", ISBN: 978-960-603-120-5.
 2. Paul E. Mix, Introduction to Nondestructive Testing: A Training Guide, John Wiley & Sons, New Jersey, 2005.
 3. Baldev Raj, Tammana Jayakumar, M. Thavasimuthu, Practical Non-Destructi ve Testing, Woodhead Publishing, New Delhi, 2002.
 4. Jayamangal Prasad, C. G. Krishnadas Nair, Non-Destructive Test And Evaluation Of Materials, McGraw-Hill Education, 2008.
 5. Xavier Emanuel Gros, Ndt Data Fusion, Butterworth-Heinemann, 1997.
 6. Bray D. E., McBride D., Nondestructive Testing Techniques, New York, John Wiley & Sons, 1992.
 7. J. C. Domanus, Collimators for Thermal Neutron Radiography - An Overview, D. Reidel Publishing Company, 1987.
 8. Chuck Hellier, Handbook of Nondestructive Evaluation, McGraw Hill Professional, 2012.

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Τι λένε οι φοιτητές μας