Ερευνητική Μεθοδολογία και Μεταφορά Τεχνολογίας CERN

ECTS: 6

Ερευνητική Μεθοδολογία

Σκοπός

 • Να βοηθήσει τον φοιτητή στην αναζήτηση του κατάλληλου θέματος της διατριβής του με βάση το πεδίο εφαρμογής του Μεταπτυχιακού.
 • Να μπορέσει ο φοιτητής να δημιουργήσει και να οικοδομήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον κατάλληλο επόπτη με τον οποίο λογικά θα συνεχίσει μέχρι την ολοκλήρωση της διατριβής του.
 • Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων των σεμιναρίων και των οδηγιών που παρέχονται με τις μεθόδους έρευνας από τον καθηγητή, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναπτύξουν ένα πραγματικό σχέδιο εργασίας, προκειμένου να ολοκληρώσουν την μεταπτυχιακή τους διατριβή (έρευνα ή ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας).
 • Να αποφασίσει ο φοιτητής αν θα συνεχίσει με έρευνα ή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Η απόφαση αυτή πρέπει να γίνει από κοινού από τον φοιτητή και τον καθηγητή, καθώς και να αποφασίσουν από κοινού το θέμα της διατριβής. Ωστόσο, η τελική απόφαση σχετικά με το ρεύμα της διατριβής μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Μαθησιακοί στόχοι

 • Διαλέξεις για να υπάρξει πρακτική σημασία και να κατανοήσουν οι φοιτητές τον τρόπο με τον οποίο οι έννοιες που διδάσκονται μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα πραγματικό περιβάλλον.
 • Διαλέξεις που προσθέτουν αξία στην καριέρα των φοιτητών, βοηθώντας τους να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις αξίες.
 • Οι φοιτητές να είναι ικανοποιημένοι με την επικοινωνία τους με τους καθηγητές τους και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που θα τους βοηθήσουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα.
 • Η παρουσίαση των διαλέξεων να είναι εξίσου σημαντική με το περιεχόμενο και τέλος,
 • Να κάνουν την εκμάθηση ευχάριστη, θετική, ακόμη και διασκεδαστική.

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν τη διαδικασία της έρευνας συμπεριλαμβανομένων των αδυναμιών των διαφόρων σχεδίων και πρακτικών δυσχερειών που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας.
 • Να κατανοήσουν το πώς χρησιμοποιούνται τα στατιστικά εργαλεία για να περιγράψουν και να αναλύσουν τα δεδομένα.
 • Να μάθουν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία SPSS και LISREL.

Βιβλιογραφία

1. Zikmund, W. G. (2003), "Business Research Methods", Ohio: Thomson Southwestern.

2. Dimitriadis, Ε. (2010), "Statistical Applications with the use of S.P.S.S 17 and LISREL 8.7", Athens, Kritiki.

3. Dennis Howitt and Dunkan Cramer, " Introduction to Research Methods", ISBN: 0273726072, Paperback, 2010.

4. Robert Bounds Burns, "Introduction to Research Methods", ISBN: 0-761-96593-9, Sage, London, 2000.

5. Catherine Dawson, "Introduction to Research Methods: A Practical Guide for Anyone Undertaking a Research Project", 4th edition, ISBN: 978-1-84528-367-4, How To Books, 2009.


Μεταφορά Τεχνολογίας CERN

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγή

 • Εισαγωγή στη σύγχρονη ερευνητική διαδικασία: ΘΕΩΡΙΑ - ΠΕΙΡΑΜΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ.
 • Η νέα αντίληψη για την σύγχρονη έρευνα: Βασική και Στοχευόμενη Έρευνα.

ΙΙ. Ερευνητικοί Οργανισμοί

 • Διεθνείς ερευνητικοί οργανισμοί (CERN, ESA, ESO, EMBL κ.λπ.), στόχοι και υποδομές.
 • Ερευνητικά, καινοτομικά επιτεύγματα και απήχηση σε μελλοντικές εφαρμογές.

ΙΙΙ. Ευρωπαϊκοί Θεσμοί Έρευνας

 • Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στήριξης έρευνας (ESFRI, ERG, ESF κ.λπ.).
 • Ευρωπαϊκή πολιτική για την καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας.

IV. Καινοτομία και Μεταφορά Τεχνολογίας

 • Μεταφορά τεχνολογίας, σκοπιμότητα, αποτελέσματα.
 • Ευρωπαϊκοί και Εθνικοί οργανισμοί - δίκτυα μεταφοράς τεχνολογίας.
 • Γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας στα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και αρμοδιότητες.
 • Υπευθυνότητα των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας για τη συνεργασία και συνέργεια του ερευνητικού τομέα με τη βιομηχανία/παραγωγή.

V. Μεθοδολογία Μεταφοράς Τεχνολογίας

 • Παραγωγή πρότυπων, καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων με την επίβλεψη του ερευνητικού τομέα και τη συνέργεια της βιομηχανίας: Προμήθεια για την αναβάθμιση της ερευνητικής υποδομής.
 • Νέα ερευνητική - παραγωγική διαδικασία για προτυποποίηση και μαζική παραγωγή προϊόντος.

VΙ. Κοινωνική και Οικονομική Επίδραση της Μεταφοράς Τεχνολογίας

 • Η μεταφορά καινοτομίας και τεχνολογίας ως παράγοντας επίδρασης στη καθημερινή ζωή.
 • Η μεταφορά καινοτομίας και τεχνολογίας ως παράγοντας επίδρασης στη οικονομική πραγματικότητα.
 • Η μεταφορά καινοτομίας και τεχνολογίας ουσιαστικό εργαλείο και μέθοδος της οικονομικής ανάπτυξης.
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων βιομηχανικών προϊόντων.

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Τι λένε οι φοιτητές μας