Διαχείριση Έργων και Βιώσιμος Ενεργειακός Σχεδιασμός

ECTS: 6

Διαχείριση Έργων

Σκοπός

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται θέματα που αφορούν στην οργάνωση, τον προγραμματισμό, τον έλεγχο και την αξιολόγηση έργων. Επίσης παρουσιάζονται βασικές αρχές της διοίκησης έργων και προγραμμάτων, μέθοδοι επιλογής και αξιολόγησης έργων και προγραμμάτων, τεχνικές και μέθοδοι χρονικού προγραμματισμού, σχέση κόστους - χρονικής διάρκειας, βέλτιστη κατανομή και εξομάλυνση πόρων, καθώς και τεχνικές ελέγχου έργων και προγραμμάτων.

Αναλυτικότερα, εισάγει τον/τη φοιτητή/τρια στις βασικές αρχές της διοίκησης και διαχείρισης έργων, τις μεθόδους επιλογής και αξιολόγησης έργων τις τεχνικές και τις μεθόδους χρονικού προγραμματισμού, τη σχέση κόστους - χρονικής διάρκειας, τη βέλτιστη κατανομή και κατανομή πόρων καθώς και τις τεχνικές ελέγχου έργων.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει:

 • Στην εισαγωγή στις βασικές έννοιες της διοίκησης έργων.
 • Στη σύνδεση της έννοιας του έργου με τους εκάστοτε επιχειρησιακούς στόχους και το αντίστοιχο επιχειρησιακό/οικονομικό περιβάλλον και
 • Στην κατανόηση της συνολικής εικόνας του έργου και των απαιτήσεων για την αποτελεσματική διαχείρισή του.

Επίσης, αναφέρεται σε εισαγωγικές έννοιες σε μεθοδολογίες διαχείρισης έργων και τη θέση τους στη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου, έτσι ώστε ο/η φοιτητής/τρια να έχει μία συνολική αντίληψη των διαδικασιών και μεθοδολογιών στη διαχείριση έργου.

Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας της διαχείρισης των έργων στη σύγχρονη οικονομία και της μετεξέλιξης της διοίκησης και διαχείρισης έργων σε ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο ή/και επάγγελμα.

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

 • Έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των έργων, τη σύνδεσή τους με γενικότερους οικονομικούς και επιχειρησιακούς στόχους και τις αρχές του κύκλου ζωής των έργων.
 • Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών της διαχείρισης του έργου και πως αυτά χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων σε χρόνο και εντός του προϋπολογισμού.
 • Είναι σε θέση διακρίνει τους βασικούς ρόλους σε ένα πραγματικό έργο ή σε μία μελέτη περίπτωσης έργου και να εκτιμήσει το ρόλο των ενδιαφερομένων μερών στην υλοποίηση του έργου.
 • Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες διαχείρισης έργων για να προσδιορίσει βασικά στοιχεία όπως κρίσιμη διαδρομή, εξαρτήσεις και ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα.
 • Αναλύει και υπολογίζει τα βασικά στοιχεία κόστους του έργου και τη σύνδεσή τους με το χρονοδιάγραμμα του έργου.
 • Αξιολογεί έργα και προγράμματα.
 • Προγραμματίζει με βέλτιστο τρόπο την υλοποίηση ενός έργου.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει ένα έργο.

Γενικές ικανότητες:

 • Αυτόνομη Εργασία.
 • Ομαδική Εργασία.
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Βασικές Έννοιες. Διάκριση μεταξύ έργων και λειτουργιών. Δομές και πλαίσιο του έργου.
 • Οι φάσεις και τα βασικά στοιχεία της διοίκησης ενός έργου.
 • Αντικείμενο, Περιβάλλον του Έργου. Ενδιαφερόμενα Μέρη.
 • Οργάνωση έργων με τη χρήση του λογισμικού Microsoft Project Ι.
 • Οργανισμοί Έργων. Ομάδες. Ρόλοι και υπευθυνότητες.
 • Εύρος Έργου - Δομή Ανάλυσης Εργασιών - Διαχείριση Αλλαγών.
 • Τεχνικές Χρονοδιαγράμματος έργου.
 • Οργάνωση έργων με τη χρήση του λογισμικού Microsoft Project ΙΙ.
 • Κοστολόγηση και Προϋπολογισμός του Έργου. Οικονομική Αξιολόγηση Έργων.
 • Ανάλυση - Σχέδια Αντιμετώπισης Κινδύνων.
 • Κριτήρια Επιτυχίας Έργου.
 • Οργάνωση έργων με τη χρήση του λογισμικού Microsoft Project ΙΙΙ.

Βιβλιογραφία

 1. Harvey Maylor, Διοίκηση Έργου, Εκδόσεις Κλειδάριθμος 3η έκδοση, 2005.
 2. Αντ. Δημητριάδης, Διοίκηση, Διαχείριση Έργου, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2004.
 3. Avraham Shtub, Jonathan F. Bard, Shlomo Globerson, (Πρόλογος .Π. Αναγνωστόπουλος), "Διαχείριση Έργων - Διεργασίες, Μεθοδολογία και Τεχνικοοικονομική", 2η Έκδοση, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2008.
 4. Lock, D., "Project Management", 9th Edition, Gower, 2007.
 5. Schwalbe, K., "Information Technology Project Management", 3rd Edition, International Thomson Publishers, 2004.
 6. Shtub, A., J.F. Bard, and S. Globerson, "Project Management: Engineering, Technology, and Implementation", Prentice Hall, 1994.
 7. Moder, J.J., C.R. Phillips, and E.W. Davis, "Project Management with CPM, PERT and Precedence Diagramming", 3rd Edition, Blitz Pub Co., 1995.
 8. Rory Burke (Πρόλογος Σέργιος Λαμπρόπουλος), "Διαχείριση Έργου (Project Management) - Τεχνικές Σχεδιασμού και Ελέγχου", Εκδόσεις Ρ Τ Η, 1η Έκδοση, 2002.

Βιώσιμος Ενεργειακός Σχεδιασμός

Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι να μπορούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με τη λήξη, να σχεδιάσουν - διαμορφώσουν σενάρια συνδυασμού διαφόρων μορφών ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μιας περιοχής και να γνωρίσουν τις βασικές αρχές που διέπουν τον Ενεργειακό Σχεδιασμό και την Ενεργειακή Στρατηγική.

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

 • Να συνδυάζει τις βασικές συνιστώσες σχεδιασμού για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μιας περιοχής.
 • Να γνωρίζει σε βάθος τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες  των διαφόρων πηγών ενέργειας.
 • Να γνωρίζει τα βασικά κριτήρια επιλογής των διαφόρων πηγών ενέργειας, με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές, στη βάση Περιβαλλοντικών, Οικονομικών, Κοινωνικών και Τεχνολογικών παραμέτρων.
 • Να επιλέγει μεθόδους για λήψη αποφάσεων σε ζητήματα ενεργειακού σχεδιασμού.
 • Να αξιολογεί σύνθετα ενεργειακά θέματα  για έναν βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό σε περιφερειακό επίπεδο.

Το μάθημα αποσκοπεί ειδικότερα στην:

 • Κατανόηση εννοιών σε Ενεργειακά ζητήματα.
 • Σχεδιασμό γενικά και ειδικότερα στον Ενεργειακό.
 • Εργασία σε ενότητες του ενεργειακού σχεδιασμού για αξιοποίηση πηγών ενέργειας με έμφαση στις ΑΠΕ και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Ομαδική Εργασία.
 • Λήψη αποφάσεων σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού.
 • Σεβασμό στο περιβάλλον μέσα από τη διαδικασία σχεδιασμού.
 • Ευρωπαϊκές και Εθνικές πολιτικές για ενεργειακή στρατηγική.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Αναλυτικά κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα γίνει εμβάθυνση σε:

 • Μορφές Ενέργειας.
 • Προέλευση.
 • Χαρακτηριστικά.
 • Αξιοποίηση διαφόρων πηγών ενέργειας.
 • Tεχνολογίες παραγωγής ενέργειας, προϊόντα.
 • Το Ενεργειακό ζήτημα.
 • Tο Ενεργειακό σύστημα.
 • Περιβαλλοντικές διαστάσεις της ενέργειας.
 • Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.
 • Οι εξωγενείς παράγοντες.
 • Ενεργειακός Σχεδιασμός και οι Ευρωπαϊκές πολιτικές.
 • Η Εθνική Ενεργειακή Στρατηγική.
 • Θεωρία λήψης αποφάσεων για ενεργειακό σχεδιασμό.
 • Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στον Ενεργειακό Σχεδιασμό.

Βιβλιογραφία

 1. Γιαουτζή Μ., Στρατηγέα Α. (2011). Χωροταξικός Σχεδιασμός: Θεωρία και Πράξη, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
 2. Σίσκος Γιάννης (2008). Μοντέλα Αποφάσεων. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
 3. Afgan, N. H, Carvalho, M. G. (2002). Multi-criteria Assessment of New and Renewable Energy Power Plants. Energy, 27 (8), 739-755.
 4. Cavallaro, F., Ciraolo, L. (2005). A Multicriteria Approach to Evaluate Wind Energy Plants on an Italian Island. Energy Policy, 33(2), 235-244.
 5. Cormio, C., Dicorato, M., Minoia, A., & Trovato, M. (2003). A Regional Energy Planning Methodology including Renewable Energy Sources and Environmental Constraints. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 7(2), 99-130.
 6. Diakoulaki, D., Karangelis, F. (2007). Multi-criteria Decision Analysis and Cost–Benefit Analysis of Alternative Scenarios for the Power Generation Sector in Greece. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 11(4), 716-727.
 7. Mourmouris, J. C., Potolias, C. (2012). A Multi-Criteria Methodology for Energy Planning and Developing Renewable Energy Sources at a Regional Level: A case study Thassos, Greece. Energy Policy.

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Τι λένε οι φοιτητές μας