Εφαρμογές Ιστού και Ασύρματων Επικοινωνιών

ECTS: 6

Εφαρμογές Ιστού

Σκοπός

Το μάθημα αυτό εισάγει τις βασικές αρχές του σχεδιασμού εφαρμογών για το περιβάλλον ιστού (web), τόσο σε επίπεδο απλής εφαρμογής όσο και για εφαρμογές πελάτη - εξυπηρετητή με παράλληλη αναφορά στις βασικές έννοιες δομών δεδομένων. Περιλαμβάνει σημασιολογικές έννοιες web, θέματα διαλειτουργικότητας των συστημάτων, ασφάλειας, σχεδιασμού, βέλτιστης λειτουργικότητας και επεκτασιμότητας. Εισάγει τις βασικές αρχές συγγραφής εφαρμογών web, τον προγραμματισμό και τις διαθέσιμες γλώσσες σήμανσης τόσο για την περιγραφή του περιεχομένου όσο και την ανάπτυξη σελίδων.

Μαθησιακοί στόχοι

 • Θεωρίες που διέπουν την ανάπτυξη εφαρμογών (π.χ. από την πλευρά του χρήστη).
 • Μεθοδολογία ανάπτυξης ιστοσελίδων και σχεδιασμός διεπαφής χρήστη βάσει των βέλτιστων πρακτικών.
 • Εκμάθηση πακέτων λογισμικού ανοικτού κώδικα για την ανάπτυξη portals, sites και blogs (π.χ. portals, blogs, wikis, εκπαιδευτικό φόρουμ και ομάδες συζήτησης, φόρμες, δημοσκοπήσεις και έρευνες, e-commerce).
 • Την εισαγωγή του δυναμικού προγραμματισμού ιστοσελίδων και εφαρμογών βάσεων δεδομένων.

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • Σχεδιάζουν ιστοσελίδες κάνοντας χρίση των βασικών αρχών σχεδιασμού που τις διέπουν και να αναπτύξουν/προσαρμόσουν μια εφαρμογή χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο συγγραφής.
 • Διακρίνουν τις βασικές έννοιες των δομών δεδομένων.
 • Αναπτύξουν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί βάση δεδομένων και έχει ένα απλό user interface.

Βιβλιογραφία

1. Susan Fowler, Victor Stanwick, "Web Application Design Handbook: Best Practices for Web-Based Software", Morgan Kaufmann, pp. 658, 2004.

2. Pawan Vora, "Web Application Design Patterns", Morgan Kaufmann, pp. 448, 2009.


Ασύρματες Επικοινωνίες

Σκοπός

Το μάθημα αφορά σε θεωρία, εφαρμογές, σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων και δικτύων κινητών επικοινωνιών, εστιάζει στις κινητές επικοινωνίες και δίκτυα και περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

 • Διάδοση σε δορυφορικά και κινητά επικοινωνιακά συστήματα.
 • Χαρακτηρισμός ασυρμάτων καναλιών.
 • Μοντελοποίηση ασυρμάτων καναλιών.
 • Κυψελίδες στις κινητές επικοινωνίες.
 • Frequency Division Multiple Access στις κινητές επικοινωνίες.
 • Time Division Multiple Access στις κινητές επικοινωνίες.
 • Code Division Multiple Access στις κινητές επικοινωνίες.
 • Orthogonal Frequency Division Multiplexing στις κινητές επικοινωνίες.
 • Αρχιτεκτονική και δομή του GSM.
 • Μετρήσεις στο GSM.
 • Μεταγωγή στις κινητές επικοινωνίες.
 • Απόδοση καναλιού και μεταβίβαση.
 • Απόδοση δυναμικού φάσματος.
 • Πιθανότητα απόρριψης κλήσεων στις κινητές επικοινωνίες.
 • Markov chains στις κινητές επικοινωνίες.
 • Παρεμβολή ενδοδιαμόρφωσης, παρεμβολή σε γειτονικά κανάλια και παρεμβολές στο ίδιο κανάλι.
 • Συστήματα TETRA.
 • Συστήματα UMTS.
 • 3G και 4G συστήματα κινητής επικοινωνίας.
 • Ποιότητα υπηρεσιών (QoS) σε ασύρματα δίκτυα.

Μαθησιακοί στόχοι

Οι φοιτητές αναπτύσσουν μια γενική γνώση και κατανόηση των βασικών δεξιοτήτων στις κινητές επικοινωνίες και δίκτυα και χρησιμοποιούν ένα εύρος γενικών και ειδικότερων δεξιοτήτων, τεχνικών και πρακτικών στο πεδίο των κινητών επικοινωνιών και δικτύων.

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • Επικοινωνούν αποτελεσματικά σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Χειρίζονται και παρουσιάζουν δεδομένα με διάφορους τρόπους.
 • Χρησιμοποιούν επιστημονικές αρχές σε σχεδίαση συστημάτων.
 • Αντιμετωπίζουν προβλήματα από διαφορετικές πλευρές.
 • Χρησιμοποιούν εργαλεία πληροφορικής αποτελεσματικά.
 • Διαχειρίζονται χρόνο και πόρους αποτελεσματικά.
 • Εργάζονται αποδοτικά ως μέλη ομάδας αλλά και μεμονωμένα.
 • Εκτιμούν την ανάγκη για δια βίου μάθηση και διαρκή επαγγελματική κατάρτιση.

Βιβλιογραφία

1. Henry L. Bertoni, "Radio propagation for modern wireless systems", Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000.

2. Dr. Jochen Schiller, "Mobile Communications", Addison-Wesley Professional, pp. 416, 2000.

3. Gordon L. Stüber, "Principles of mobile communication", Springer, pp. 752, 2001.

4. Richard Seyler Ling, Jonathan Donner, "Mobile communication", Polity, pp. 191, 2009.

5. International Scientific Journals: IEEE - Vehicular Technology, IEEE – Communications, IEEE - Wireless Communications, IEEE - Communication Letters, IEEE - Networks.

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Τι λένε οι φοιτητές μας