Σχεδίαση και Μάρκετινγκ Καινοτόμων Προϊόντων

ECTS: 6

Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων

Σκοπός

Η καινοτομία βοηθά τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν πλούτο. Η καινοτομία είναι μια αναγκαιότητα για να προσφέρει αξία στους χρήστες μέσω καινοτόμων προϊόντων. Με την παγκοσμιοποίηση, η επιβίωση εξαρτάται από την ικανότητα της επιχείρησης να μειώσει το χρόνο του κύκλου ανάπτυξης του προϊόντος και να προσφέρει καινοτόμα προϊόντα που θεωρούνται ότι παρέχουν αξία στους πελάτες. Η καινοτομία πρέπει να καλλιεργηθεί και οι επιχειρήσεις πρέπει να διευκολύνουν τα μέλη της ομάδας να είναι δημιουργικοί ενώ χρησιμοποιούν συστηματικές μεθόδους. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη προϊόντων είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί εισροές από διαφορετικές λειτουργικές περιοχές. Για να είναι επιτυχείς, οι επιχειρήσεις πρέπει να υιοθετήσουν μεθόδους σχεδιασμού για να εξασφαλίσουν ότι το προϊόν πληροί όλες τις προσδοκίες των χρηστών όταν λανσαριστεί. Το μάθημα θα δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να γνωρίσουν τη διαδικασία της ανάπτυξης καινοτομικών προϊόντων και των διάφορες μεθόδους σχεδιασμού.

Μαθησιακοί στόχοι

Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να μάθουν οι φοιτητές τις αρχές και τις μεθόδους ανάπτυξης των προϊόντων σε ένα πραγματικό περιβάλλον. Οι περισσότεροι επαγγελματίες ανάπτυξης του προϊόντος εργάζονται κάτω από τεράστια πίεση χρόνου και δεν έχουν την ευκαιρία να προβληματιστούν σχετικά με την αναπτυξιακή διαδικασία. Σε αυτό το μάθημα, οι χρονικές πιέσεις θα είναι αρκετά χαμηλές έτσι ώστε θα υπάρχει χρόνος οι φοιτητές να πειραματιστούν και να μάθουν.

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι φοιτητές αναμένεται να είστε σε θέση να έχετε:

 • Εμπιστοσύνη για τις ικανότητές σας για να δημιουργήσετε ένα νέο προϊόν.
 • Η συνειδητοποίηση του ρόλου των πολλαπλών λειτουργιών για τη δημιουργία ενός νέου προϊόντος (π.χ. Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικά, Βιομηχανικός Σχεδιασμός, Μηχανική/Έρευνα και Ανάπτυξη, Παραγωγή).
 • Δυνατότητα να συντονίσετε πολλαπλές διεπιστημονικές εργασίες, προκειμένου να επιτύχετε την επίτευξη του κοινού στόχου.
 • Ενίσχυση των ειδικών γνώσεων από άλλα μαθήματα μέσα από την εξάσκηση και τον προβληματισμό σε ένα περιβάλλον προσανατολισμένο στη δράση.

Βιβλιογραφία

1. Karl T. Ulrich, Steven D. Eppinger, "Product Design & Development", MacGraw Hill, Boston, pp. 396, 2009.


Μάρκετινγκ Καινοτόμων Προϊόντων

Σκοπός

Αυτό το μάθημα αναφέρεται στην καινοτομία των προϊόντων και των υπηρεσιών και συγκεκριμένα εισάγει τις αρχές του μάρκετινγκ για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Επιδιώκει να παρέχει στους φοιτητές με τη γνώση όλων αυτών των ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν την εμπορία καινοτόμων προϊόντων και θα παρέχει επίσης ένα πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με το οικονομικό περιβάλλον. Περιλαμβάνει θέματα όπως τις λειτουργίες μάρκετινγκ (π.χ. τυποποίηση και ταξινόμηση, επεξεργασία, branding, κ.λπ.), μίγμα μάρκετινγκ για καινοτόμα προϊόντα (4P) και των υπηρεσιών (7P) του κύκλου ζωής του καινοτόμου προϊόντος και τις στρατηγικές μάρκετινγκ ανά στάδιο, το εξωτερικό περιβάλλον μάρκετινγκ (PEST), την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, τμηματοποίηση και στόχευση και έρευνα αγοράς καινοτόμων προϊόντων. Άλλα θέματα που περιλαμβάνονται είναι η καταχώρηση - είσοδος καινοτόμων προϊόντων, η στρατηγική καινοτομίας, οι λόγοι επιτυχίας και αποτυχίας νέων προϊόντων στην αγορά.

Μαθησιακοί στόχοι

 • Κατανόηση των εννοιών μάρκετινγκ και τις εφαρμογές της σε νέα και καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Απόκτηση γνώσεων σχετικά με την καινοτομία των προϊόντων και του κύκλου ζωής τους.
 • Δοκιμή νέων προϊόντων και υπηρεσιών για να την αύξηση των πιθανοτήτων επιτυχίας.
 • Βέλτιστη κατανομή των πόρων μάρκετινγκ που βασίζεται στην αντίδραση της αγοράς.

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • «Ακούν» τις ανάγκες των πελατών και να κατανοήσουν τη διαδικασία λήψης αγοραστικής απόφασης.
 • Αναγνωρίζουν τις πηγές των ιδεών για νέα προϊόντα και υπηρεσίες και να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις λειτουργίες μάρκετινγκ και τα βήματα που ακολουθούνται, προκειμένου αυτό το καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία να εισαχθεί στην αγορά.
 • Μπορούν να πραγματοποιήσουν τμηματοποίηση και στόχευση δυνητικών καταναλωτών.

Βιβλιογραφία

1. Adam Jolly, "From Idea to Profit: How to Market Innovative Products and Services", Kogan Page, London, 2005.

2. Jakki J. Mohr, Sanjit Sengupta, Stanley F. Slater, "Marketing of high-technology products and innovations", Pearson Education, pp. 450, 2010.

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Τι λένε οι φοιτητές μας