ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας προκηρύσσει δεκαπέντε (15) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Καινοτομία στην Τεχνολογία και Μάνατζμεντ Μηχανικών – Msc in Innovation in Technology and Engineering Management»

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών (3) εξαμήνων και οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του ΠΜΣ καθορίζονται από την απόφαση της Συγκλήτου 1324/21.5.2018 (ΦΕΚ 2116/τ.Β’/08.06.2018), κατ’εφαρμογή του Ν. 4485/2017, επανίδρυση 15/4927 (ΦΕΚ 3959/τ.Β/29-10-2019) και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://msc.tie.teiemt.gr/).

 

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ορίζεται στους δεκαπέντε (15).

 

Δεκτοί υποψήφιοι

Η εισαγωγή στο ΠΜΣ γίνεται κατόπιν εισήγησης από ειδική επιτροπή επιλογής, η οποία αξιολογεί την αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιούχοι μηχανικοί καθώς και πτυχιούχοι θετικών επιστημών συναφούς γνωστικού αντικειμένου Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου μεγαλύτερος ή ίσος του 6,5
 • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ
 • Η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών (προπτυχιακό επίπεδο)
 • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο τουλάχιστον Β2)
 • Η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου συνεκτιμάται
 • Αξιολόγηση κατά την προσωπική συνέντευξη
 • Το βιογραφικό του υποψηφίου

 

Δίδακτρα

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν προβλέπονται δίδακτρα.

 

Δείτε την πλήρη πρόσκληση εδώ.

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Πρόγραμμα μαθημάτων από 18/01 έως 22/01/2021
 2. Πρόγραμμα μαθημάτων από 11/01 έως 15/01/2021
 3. Πρόγραμμα μαθημάτων από 14/12 έως 18/12/2020
 4. Πρόγραμμα μαθημάτων από 07/12 έως 11/12/2020
 5. Πρόγραμμα μαθημάτων από 30/11 έως 04/12/2020
 6. Πρόγραμμα μαθημάτων από 23/11 έως 27/11/2020
 7. Πρόγραμμα μαθημάτων από 16/11 έως 20/11/2020
 8. Πρόγραμμα μαθημάτων από 09/11 έως 13/11/2020
 9. Πρόγραμμα μαθημάτων από 02/11 έως 06/11/2020
 10. Πρόγραμμα μαθημάτων από 26/10 έως 30/10/2020
 11. Πρόγραμμα μαθημάτων από 19/10 έως 23/10/2020
 12. Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2020
 13. Αναβολή έναρξης των μαθημάτων του ΠΜΣ για το εαρινό εξάμηνο 2019 - 2020
 14. Κατάσταση υποψηφίων για συνέντευξη στις 06/03/2020
 15. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2019-2020
 16. Θέματα Διπλωματικων Εργασιών 2019
 17. Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης εργασιών
 18. Επανίδρυση ΠΜΣ
 19. Μη πραγματοποίηση μαθημάτων 26 - 28/10/2018
 20. Έναρξη μαθημάτων του ΠΜΣ «Καινοτομία στην Τεχνολογία και Μάνατζμεντ Μηχανικών»
 21. Κατάσταση επιλεχθέντων στο Π.Μ.Σ. «Καινοτομία στην Τεχνολογία και Μάνατζμεντ Μηχανικών» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
 22. Κατάσταση υποψήφιων που πληρούν τα τυπικά προσόντα εισαγωγής στο ΠΜΣ «Καινοτομία στην Τεχνολογία και Μάνατζμεντ Μηχανικών»

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Τι λένε οι φοιτητές μας